Súčasnosť školy

 

Základné údaje o škole

Vedenie školy: RNDr. Igor Šafran riaditeľ školy
Mgr. Danica Slašťanová zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň
RNDr. Erika Račková zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň

 

Jedinečnosť našej školy je v tom, že medzi zdravé deti integruje aj hendikepované, ktorým život nastavil tú krutejšiu tvár. Tieto deti sa už nemusia cítiť osamelo a zriekať sa kvôli bariéram drobných detských radostí, keďže škola je bezbariérová a poskytuje im rovnaké šance ako zdravým deťom. Druhý školský rok fungovania školy sme integrovali prvé telesne postihnuté dieťa a v priebehu dvadsiatichdvoch rokov sa na škole vzdelávalo viac ako 140 začlenených žiakov. Škola poskytuje telesne postihnutým žiakom špeciálne lavice, sociálne zariadenie, bezbariérovú telocvičňu, prístupovú rampu, výťah, rehabilitačné učebne. Žiaci majú špeciálnu pedagogickú starostlivosť spočívajúcu predovšetkým v individualizácii vyučovacieho procesu a modifikácii obsahu alebo aj rozsahu učebných osnov.
Naša škola spĺňa základné podmienky  integrovanej výučby telesne postihnutých detí:

a) materiálne podmienky: špeciálna miestnosť – učebňa, špeciálne učebné pomôcky a zariadenia,

b) personálne podmienky: špeciálny pedagóg, psychológ a asistenti učiteľa,

c) organizačné podmienky: prispôsobenie počtu telesne postihnutých žiakov v triede podľa zákona 245/2008 Z.z.

Telesne postihnutí žiaci sa učia v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi, pričom v niektorých predmetoch im podľa individuálnych potrieb poskytuje odbornú pomoc špeciálny pedagóg. Majú vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý vypracúva špeciálny pedagóg v spolupráci s triednym učiteľom. Vypracovaný program musí odsúhlasiť aj zákonný zástupca. Každé dieťa je pravidelne lekársky aj psychologicky vyšetrované. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa, ktorí majú na starosti aj presuny ťažko mobilných žiakov do odborných učební, hygienu a stolovanie. Niektorí telesne postihnutí žiaci sú ťažko mobilní, pohybujú sa pomocou individuálneho vozíka, trojkolesového bicykla, či za pomoci učiteľa alebo asistentov učiteľa. Žiaci sú oslobodení od telesnej výchovy, prípadne aj od iných predmetov, ak je to vzhľadom k ich zdravotnému stavu potrebné.

V školskom roku 2017/2018 školu navštevuje 508 žiakov, z toho 39 integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP.

Počet žiakov spolu:

508

Počet tried spolu:

22

Z toho: Z toho:
na 1. stupni     263 na 1. stupni

12

na 2. stupni     245 na 2. stupni

10

v ŠKD     239 ŠKD

8

 

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY:

Počet všetkých zamestnancov spolu: 68
Počet pedagogických zamestnancov: 47

 • na 1. stupni – 13
 • na 2. stupni – 19
 • v ŠKD – 9 (z toho 1 RD)
 • vyučujúci Náboženskej výchovy – 4
 • asistent učiteľa – 2

Počet odborných zamestnancov: 2

 • špeciálny pedagóg – 1
 • psychológ – 1

Počet nepedagogických zamestnancov: 19

 • hospodárka – 1
 • účtovníčka – 1
 • účtovníčka PaM – 1
 • správca – informatik – 1
 • školník – údržbár – 1
 • upratovačky – 5
 • vrátnička – 1
 • vedúca ŠJ – 1
 • kuchárka – 3
 • pomocná sila v ŠJ – 4 (z toho 1 RD)

Škola ako právny subjekt hospodári s verejnými finančnými prostriedkami, prideľovanými na základe normatívov MŠVVaŠ SR. Rozpočet školy zabezpečuje na primeranej úrovni prevádzku školy, mzdové prostriedky a odvody vyplývajúce z legislatívy. Rozpočet školy je zvyšovaný o finančné prostriedky, ktoré sú prideľované zriaďovateľom na originálne kompetencie. Tvoria rozpočet na ŠKD, ŠJ. Rozpočet školy je zvyšovaný aj o príspevky žiakov na ŠKD, o finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov, o úhradu na stravovanie žiakov a dospelých v školskej jedálni, o finančné prostriedky na režijné náklady školskej jedálne, finančné prostriedky z projektov, prostriedky na dopravné žiakov, na školské potreby a dotáciu na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi.

Najdôležitejšie zmeny  v škole za uplynulé obdobie

Výchovno-vzdelávací proces:

 • získanie Zlatého medzinárodného symbolu prístupnosti budovy, september 1998
 • družobné kontakty so školou Volksschule Werneck – Nemecko, školský rok 1999/2000
 • pilotný prechod na právnu subjektivitu od 1.4.2002
 • prevod pod nového zriaďovateľa Mesto Košice od 1. 7. 2003
 • vznik Rady školy, apríl 2000
 • nadviazanie spolupráce s ROTARY Internacional klubom, november 2003
 • vydávanie školského časopisu Lechkáčik od šk. roku 1997/1998
 • otvorenie školského dopravného ihriska, september 2003
 • postupné zapájanie školy do významných projektov: Infovek, Konto bariéry, Strom života, Škola podporujúca zdravie, Správaj sa normálne, Cesta emocionálnej zrelosti, Otvorená škola, Comenius, Premena tradičnej školy na modernú, Modernizácia vzdelávacieho procesu a ďalšie národné projekty

 Materiálne a technické vybavenie školy:

 • odborné učebne chémie, fyziky, biológie, geografie, dejepisu, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, náboženskej výchovy, etickej výchovy
 • materiálne a technické vybavenie pre telesne postihnutých žiakov – špeciálne lavice na vyučovanie, sociálne zariadenie, bezbariérová telocvičňa, prístupová rampa, výťah, špeciálno-pedagogická učebňa, relaxačné kútiky v triedach
 • jazykové laboratórium a 4 jazykové učebne s vyučovacím jazykom anglickým, nemeckým a ruským
 • odborné učebne pre predmety technika a svet práce – dielňa, kuchynka, šitie
 • 2 telocvične s dobre vybavenou posilňovňou
 • 3 učebne výpočtovej techniky
 • učebňa s interaktívnou tabuľou a tabletmi
 • ročníková učebňa s veľkoplošným videom
 • odborné učebne, kmeňové triedy 1. stupňa majú interaktívnu tabuľu, dataprojektor, notebook
 • školská knižnica pre deti
 • knižnica študijnej doplnkovej literatúry pre učiteľov
 • dve veľké jedálne
 • pracovne vedenia školy, ekonómky a hospodárky školy
 • pracovňa výchovnej poradkyne
 • kabinety a zborovňa
 • dopravné ihrisko v areáli školy
 • atletický štadión
 • 1 futbalové ihrisko
 • 4 volejbalové ihriská s antukou
 • 2 basketbalové ihriská (asfaltové)
 • 1 hádzanárske ihrisko (asfaltové)
 • 2 tenisové kurty s antukou
 • náučný dendrologický chodník
 • dve átriá

 Tradičné podujatia školy:

 • Aktivity k Európskemu dňu jazykov
 • Aktivity k Svetovému dňu zdravej výživy
 • Európsky deň rodičov a školy
 • Vianočná akadémia, akadémia ku Dňu matiek
 • Športová olympiáda pre žiakov 1. stupňa
 • Otvorené hodiny pre rodičov a hostí
 • Aktivity pre deti z materských škôl
  • spoločné vyučovacie hodiny
  • hodina ANJ v materskej škole
  • aktivity na dopravnom ihrisku
  • beseda v školskej knižnici a iné
 • Organizácia rôznych súťaží a predmetových olympiád
  • olympiáda v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku
  • matematická, biologická, fyzikálna, chemická, geografická a dejepisná olympiáda
  • matematické súťaže – Genius Logicus, Taktik, Pytagoriáda, Klokan, Mamut, Maks
  • informatická súťaž – iBobor
  • Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska
  • súťaž o cenu “Mateja Lechkého” v speve ľudových a umelých piesní
  • „Jazyky hrou“ – súťaž v recitácii cudzojazyčnej poézie a prózy
  • literárne a výtvarné súťaže – Európa v škole, Príroda očami detí
  • športové súťaže – vybíjaná, basketbal, prehadzovaná, futsal, stolný tenis, bedminton
 • Besedy v školskej knižnici a rôzne tematické besedy
 • Tematické exkurzie
  • centrum environmentálnej výchovy
  • etnografické múzeum Humno
  • historické centrum
  • botanická záhrada
  • zoologická záhrada
  • technické a východoslovenské múzeum
  • planetárium
  • mestská pamiatková rezervácia
 • Aktivity a podujatia v školskom klube detí – jesenný beh zdravia, bosorácka tancovačka, strašiak v poli, fašiangový karneval, dúhový týždeň, najkrajší sen – kresba na asfalt
 • Aktivity PEER skupiny zamerané na prevenciu protidrogovej výchovy
 • Preventívne programy:
  • Prevencia rasizmu
  • Prevencia šikanovania
  • Projekt Oliho príbeh
  • Projekt Filipove dobrodružstvá
  • Projekt Cesta emocionálnej zrelosti
  • Projekt Červené stužky
 • Zber odpadových surovín: 2 až 3-krát ročne zber papiera, zber plastových vrchnákov z PET fliaš, zber bateriek a monočlánkov
 • Kultúrne podujatia: Bábkové divadlo, Štátne divadlo, Výchovný koncert v štátnej filharmónii, Tematické koncerty
 • Netradičné vyučovanie VYV v Artfarme Drienovec, canisterapia – cvičenie s Maggie
 • Aktivity k Medzinárodnému dňu detí
 • Školy v prírode a lyžiarsky výcvik
 • Zápis do 1. ročníka
 • Týždeň Vyšegrádskej kuchyne
 • Projekt SPOT