Zamestnanci školy

 

Vedenie školy

RNDr. Igor Šafran
riaditeľ školy
     igor.safran@zslechkeho.sk
Mgr. Danica Slašťanová
zástupca RŠ pre 1. až 4. roč.
     danica.slastanova@zslechkeho.sk
RNDr. Erika Račková
zástupca RŠ pre 5. až 9. roč.
     erika.rackova@zslechkeho.sk

 

Triedni učitelia

I. A Mgr. Mária Nasterová maria.nasterova@zslechkeho.sk
I. B Mgr. Janka Gregová jana.gregova@zslechkeho.sk
I. C Mgr. Terézia Holubjaková terezia.holubjakova@zslechkeho.sk
II. A Mgr. Andrea Flešárová andrea.flesarova@zslechkeho.sk
II. B Mgr. Anna Horvátová anna.horvatova@zslechkeho.sk
II. C Mgr. Jana Hlebašková jana.hlebaskova@zslechkeho.sk
III. A Mgr. Silvia Hricová silvia.hricova@zslechkeho.sk
III. B PaedDr. Gabriela Stanayová gabriela.stanayova@zslechkeho.sk
III. C Mgr. Anna Tkáč anna.tkac@zslechkeho.sk
IV. A Mgr. Jana Vaculová jana.vaculova@zslechkeho.sk
IV. B Mgr. Dana Onderová dana.onderova@zslechkeho.sk
IV. C Mgr. Nataša Skibová natasa.skibova@zslechkeho.sk
V. A RNDr. Martina Papierniková, Phd. martina.papiernikova@zslechkeho.sk
V. B Mgr. Monika Andrašková monika.andraskova@zslechkeho.sk
V. C
PaedDr. Karol Lukáč karol.lukac@zslechkeho.sk
VI. A Mgr. Mária Draxlerová maria.draxlerova@zslechkeho.sk
VI. B
Mgr. Mária Sajenková maria.sajenkova@zslechkeho.sk
VII. A
Mgr. Jozef Kolbaský jozef.kolbasky@zslechkeho.sk
VII. B
Mgr. Mária Smoľaková maria.smolakova@zslechkeho.sk
VIII. A Mgr. Daniela Sobotková daniela.sobotkova@zslechkeho.sk
VIII. B
PaedDr. Jana Telišková jana.teliskova@zslechkeho.sk
IX. A
 Mgr. Agáta Bérešová  agata.beresova@zslechkeho.sk

 

Netriedni učitelia

Mgr. Alena Hvižďaková alena.hvizdakova@zslechkeho.sk
MVDr. Eva Kapcárová eva.kapcarova@zslechkeho.sk
PhDr. Ivica Langerová ivica.langerova@zslechkeho.sk
RNDr. Dana Macková dana.mackova@zslechkeho.sk
Ing. Eva Malaťáková eva.malatakova@zslechkeho.sk
Mgr. Andrea Porubänová
andrea.porubanova@zslechkeho.sk
Mgr. Juraj Servanský juraj.servansky@zslechkeho.sk

 

Učitelia náboženskej výchovy

Mgr. Gabriela Vojteková Rímsko-katolícke náboženstvo
Mgr. Marianna Petrovčinová
Rímsko-katolícke náboženstvo
Mgr. Matúš Spišák Pravoslávne náboženstvo
Dr. theol. Vojtech Boháč
Grécko-katolícke náboženstvo

 

Asistenti učiteľa

Anna Bernátová anna.bernatova@zslechkeho.sk
Gabriela Vaňová gabriela.vanova@zslechkeho.sk

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Nikola Bogárová
nikola.bogarova@zslechkeho.sk

 

Školský psychológ

Mgr. Daniela Krišová
daniela.krisova@zslechkeho.sk

 

Školský klub detí

1. odd. Andrea Gajdošová andrea.gajdosova@zslechkeho.sk
2. odd. Zlatica Verbová zlatica.verbova@zslechkeho.sk
3. odd. Bc. Miriam Bialoboková
miriam.bialobokova@zslechkeho.sk
4. odd. Helena Palčová helena.palcova@zslechkeho.sk
5. odd. Bc. Iveta Fitzová iveta.fitzova@zslechkeho.sk
6. odd. Mária Sabolová maria.sabolova@zslechkeho.sk
7. odd. Mgr. Silvia Štefančíková silvia.stefancikova@zslechkeho.sk
8. odd. Mgr. Peter Novák peter.novak@zslechkeho.sk

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Katarína Repovská hospodárka školy
Martina Pilárová účtovníčka PaM
Lýdia Širochmanová
účtovníčka
Radoslav Papiernik správca – informatik
Ladislav Padúr školník
Mária Verešová vedúca školskej jedálne
Eva Obšitošová vrátnička
Jana Duplinská
upratovačka
Helena Hajduková upratovačka
Emília Maková upratovačka
Rozália Smereková upratovačka
Alena Tóthová upratovačka
Iveta Gyüreová kuchárka
Mária Harajová
kuchárka
Iveta Kolesárová
kuchárka
Mária Lodičová kuchárka
Valéria Pigová kuchárka
Andrea Urbánová kuchárka
Zdenka Vargovčáková kuchárka