Predmety

 
ISCED 1  
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Anglický jazyk 1AJ
Matematika MAT
Prírodoveda PDA
Vlastiveda VLA
Informatická výchova IFV
Tvorivé písanie TOF
Telesná výchova TEV
Dopravná výchova DOV
Výtvarná výchova VYV
Hudobná výchova HUV
Pracovné vyučovanie PVC
Náboženská výchova NBV
Etická výchova ETV
 
ISCED 2
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Anglický jazyk 1AJ
Nemecký jazyk 2NJ
Ruský jazyk 2RJ
Matematika MAT
Informatika INF
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Biológia BIO
Geografia GEG
Dejepis DEJ
Občianska náuka OBN
Telesná a športová výchova
TSV
Výtvarná výchova VYV
Hudobná výchova HUV
Výchova umením VUM
Svet práce SEE
Technika THD
Etická výchova ETV
Náboženská výchova NBV