Prevencia závislosti

 

„Nosíme v sebe priveľa slabostí. Keď ich nemôžeme úplne premôcť,
aspoň im nedovoľme, aby získali nad nami prevahu.“

Koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec, ktorý v spolupráci s celým pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy koordinuje preventívne aktivity v škole, predchádzajú sociálno – patologickým javom alebo ich eliminujú.

Koordinátor prevencie: Mgr. Agáta Bérešová

Koordinátor prevencie plní úlohy:

  • školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
  • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno – vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno – výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
  • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
  • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal’ zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
  • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
  • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
  • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.

Plán práce PdV 17-18