Školská jedáleň

 
Upozornenie pre rodičov

Upozorňujeme rodičov, ktorí odhlasujú svoje dieťa zo stravy, že telefón na vedúcu školskej jedálne je 055/6444059. Odkazy na inom telefónnom čísle nebudú akceptované. Aj naďalej však odporúčame využívať na odhlasovanie detí zo stravy internetovú žiacku knižku.

Odhlasovanie detí z obedov

Zo stravy sa odhlasuje  DEŇ VOPRED, telefonicky na telefónnom čísle 055/6444059 alebo cez internetovú žiacku knižku.
Pri náhlom ochorení stravníka sa môžete výnimočne odhlásiť ráno do 8:00 hod., avšak odporúčame využívať internetovú žiacku knižku.

Prihláška na stravovanie v školskej jedálni
Jedálny lístok
Objednávky

Vedúca školskej jedálne:  Mária Verešová

 Pokyny pre stravníkov:

V  našej školskej jedálni  je zavedený elektronický systém odoberania stravy prostredníctvom čipových  kľúčov.

Žiaci si môžu zapožičať čipový kľúč u triedneho učiteľa. Záloha za kľúč je 5 €.

Po prihlásení sa na stravu u vedúcej jedálne a vyplatení stravného sa zaktivuje jeho činnosť a stravník môže odoberať stravu tak, že pri výdajnom okienku priloží kľúč ku snímaču.

Stravné musí byť vyplatené vopred, k 1. dňu v mesiaci a suma pripísaná na náš účet ŠJ.

Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, žiadame stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. Nakoľko uhrádzanie stravy formou šekov je zdĺhavé a finančne náročné, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz k 20. dňu v mesiaci. Platba tak bude uhradená včas na nasledujúci mesiac. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

 Stravné môžete uhrádzať aj príkazom cez internet banking:

 • IBAN:   SK12 5600 0000 0093 0891 1004
 • konštantný  symbol:  0558
 • variabilný symbol:  bude vám oznámený pri zápise na stravovanie

 Cena stravného od 8. októbra 2011:

 • I. stupeň ZŠ  ………….  1,01 EUR
 • II. stupeň ZŠ  …………  1,09 EUR
 • Zamestnanci  …………  1,19 EUR

Diétna strava:

 • I. stupeň ZŠ  ………….  1,21 EUR
 • II. stupeň ZŠ  …………  1,31 EUR
 • III. stupeň ……………..  1,43 EUR

Cena  stravného lístka žiakov z rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi alebo z nízkopríjmových rodín:

 • I. stupeň ZŠ  ………….  0,01 EUR
 • II. stupeň ZŠ  …………  0,09 EUR