Rada rodičov

 

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia rodičov detí našej školy. V rade rodičov je zastúpený vždy jeden rodič z každej triedy na škole. Zástupcovia každej triedy boli riadne zvolení pri prvom rodičovskom združení a majú plnú dôveru rodičov. Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolili predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. Rada rodičov na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Rada rodičov sa stretáva počas roka na svojich zasadnutiach.

V školskom roku 2017/2018 tvoria radu rodičov:

1. A Pecuchová Martina
1. B Cap Jozef
1. C Mgr. Molokáč Mário
2. A Mgr. Hanigovská Alexandra
2. B Fábian Martina
2. C Mgr. Kubelová Katarína
3. A Ing. Handžáková Katarína
3. B Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
3. C Grondžáková Jarmila
4. A Ferencová Iveta
4. B Ing. Sabolová Daniela
4. C Mgr. Marčišinová Romana
5. A Mgr. Franko Jana
5. B Ing. Titl Pavel
5. C Ing. Mikušáková Katarína
6. A Mgr. Lacková Eva
6. B Zemko Marek
7. A Mgr. Olejníková Silvia
7. B Maruš Grubiaková Jana
8. A Ing. Spišáková Silvia
8. B Cinkanič Daniel
9. A PharmDr. Andrejková Irena