Špeciálny pedagóg

 

“Integrácia je proces ľudskosti a odbornosti,

je to spolupráca srdca a rozumu.“

Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Nikola Bogárová

Konzultačné hodiny: pondelok, utorok, streda od 13:30 do 15:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

mamaKaždý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológomšpeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

 Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga:

 • špeciálno-pedagogická učebňa vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

Pomôcky:

 • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči,  programy na PC (21 CD) realizované na notebooku aj PC,
 • pomôcky zamerané na rozvoj postihnutých funkcií čiastkového oslabenia výkonu (zrakového, sluchového, priestorového, hmatového), na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

chlapecFrekvencia cvičení:

takmer každý začlenený žiak s k špeciálnemu pedagógovi dostane 1-krát za týždeň alebo podľa potreby aj častejšie. Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku veku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený.

 • k žiakom 1. ročníkov chodieva špeciálny pedagóg 1-krát za 2 týždne, pracuje priamo na hodine, žiaci s nesprávnym úchopom dostávajú vhodné násadky, špeciálny pedagóg usmerňuje triedne učiteľky pri špecifických problémoch v oblasti učenia i zmyslového poznávania,
 • podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede),
 • podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), sú to všetci žiaci 2. až  4. ročníkov (frekvencia cvičení 1-krát za 2 týždne), dôvodom bol fakt, aby žiaci z kategórie žiaka so ŠVVP v dôsledku možného zhoršovania ich stavu nepostúpili do kategórie začlenený žiak.

Náplň špeciálno-pedagogických cvičení:

Žiaci s telesným postihnutím:

 • rozvoj pohybových zručností,
 • nácvik správneho dýchania počas komunikácie a v jej prestávkach,
 • rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností,
 • rozvoj pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie,
 • cvičenia a didaktické hry na rozvoj zraku, sluchu, hmatu,
 • nácvik koordinácie zrak – ruka, priestorovej koordinácie,
 • prepis textu na notebooku, výcvik písania na PC,
 • nácvik používania špeciálnych pomôcok pri písaní,
 • nácvik komunikácie v modelových situáciách bežného života,
 • podporovanie procesu sebapoznávania a zvyšovanie sebavedomia,
 • cvičenia na rozvoj jemnej a hrubej motoriky s dôrazom na výcvik písania a grafomotorických zručností,
 • získavanie pracovných návykov – správne sedenie, úchop písacieho nástroja, držanie nožníc.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti a aktivity:

 • rozvoj špecifických funkcií,
 • zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích procesov,
 • spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,
 • rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a časová orientácia), serialita (nácvik sekvencií, postupnosti), intermodalita (audiovizuálny vzťah),
 • rozvoj číselných predstáv,
 • práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,
 • algoritmus riešenia slovných úloh,
 • orientácia v rovine, v priestore a čase.

 Žiaci s autizmom

 • zvládanie stresových situácií,
 • pochopenie slovných a písomných inštrukcií,
 • socializácia žiaka do prostredia kmeňovej triedy,
 • potreba krátkodobých cieľov (splnenie úlohy),
 • motorické čítanie,
 • tréning jemnej motoriky,
 • rozvoj slovnej zásoby a učebných spôsobilostí.

detiObsah jednotlivých cvičení je vyberaný z odbornej a časopiseckej literatúry, internetu i z odborno-metodického materiálu „Poruchy učenia a správania“, prostredníctvom odbornej literatúry, pracovných zošitov získaných z realizovaného projektu „Európska moderná škola“ aj z vlastných skúseností.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu podľa potreby hlavné previerky zo SJL a MAT u špeciálnej pedagogičky podľa dohody s vyučujúcimi a v závislosti od jej rozvrhu hodín. V pokojnom prostredí a so zaručením odbornej pomoci a usmernenia aj pomoci asistentiek dosahovali žiaci väčšiu úspešnosť.

Špeciálnopedagogická intervencia je podriadená súčasným požiadavkám Testovanie 9, Testovanie 5. Je zameraná hlavne na čítanie s porozumením, na kvantitatívnu stránku písomného prejavu a na zlepšovanie procesov v oblasti matematických zručností a návykov.

Formy spolupráce:

Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička na škole, psychológovia a pedagogickí asistenti tvoria tím rovnocenných odborníkov.

Špeciálna pedagogička úzko spolupracuje s:

 • rodičmi dieťaťa,
 • so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice,
 • so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice,
 • so špeciálnym pedagógom zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, poruchy učenia, Letná 45, PaedDr. Miroslava Nováková,
 • so špeciálnym pedagógom a psychológom zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 3, Košice,
 • s metodickými orgánmi (MZ, PK),
 • s vedením školy a so všetkými pedagógmi a pedagogickými asistentmi.

Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Snaží sa čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Pri svojej práci využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hravé prostriedky, vlastné testy, pracuje s odbornou literatúrou.

Špeciálny pedagóg využíva pripravené metodické listy a čítacie texty pre žiakov 1. a 2. stupňa zo spomínaného projektu (tematika odbornej literatúry, pre čítanie s porozumením, pracovné listy na rozvoj vnímania).

Správne držanie písacieho náčinia
Užitočné webové stránky: