Metodické orgány

 

Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci 1. stupňa. Na svojich zasadnutiach sa zaoberajú problematikou výučby jednotlivých predmetov. Vychádzajú z plánu práce, ktorý je vypracovaný na jeden školský rok, POP a ŠkVP.

Činnosť každej PK riadi a koordinuje predseda z radov učiteľov s príslušnou aprobáciou. Plán práce PK vychádza z analýzy výsledkov za predchádzajúci školský rok, z POP na príslušný školský rok, z plánu práce školy, z ŠkVP a reaguje na aktuálne problémy pedagogickej praxe.

Zasadnutia poradných orgánov sa na každom úseku realizujú minimálne 4-krát do roka, podľa aktuálnosti úloh aj častejšie, zo zasadnutí sa robia zápisnice. Predsedovia PK a MZ informujú o činnosti svojich orgánov na pracovných poradách ostatných členov pedagogického zboru. Kontrolnú činnosť poradných orgánov zo strany vedenia školy zabezpečujú zástupcovia pre jednotlivé úseky vzdelávania a riaditeľ školy, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých zasadnutí PK a MZ.

 

názov MZ a PK

vedúci

zastúpenie predmetov

MZ 1. stupeň Mgr. Jana Vaculová 1. 2. 3. a 4. ročník
MZ ŠKD Zlatica Verbová ŠKD
PK MAT – FYZ – INF – GEG Mgr. Mária Sajenková MAT, FYZ, INF, GEG
PK cudzie jazyky Ing. Eva Malaťáková NEJ, RUJ
PK ANJ Mgr. Jozef Kolbaský ANJ
PK SJL – DEJ Mgr. Monika Andrašková SJL, DEJ
PK výchovné predmety PaedDr. Karol Lukáč OBN, ETV, NBV
PK výchovné predmety Mgr. Mária Draxlerová HUV, TSV, VYV, THD, SEE
PK BIO – CHE Mgr. Agáta Bérešová BIO, CHE

 

Koordinátori jednotlivých výchov

Environmentálna výchova Mgr. Andrea Porubänová
Protidrogová výchova Mgr. Agáta Bérešová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Mária Nasterová
Výchova k zdravej výžive MvDr. Eva Kapcárová