Naše projekty

 

Národný projekt “Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

Vyhlasovateľ projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Koordinátor projektu: Danica Slašťanová
Termín realizácie: 2013 – 2015
Cieľ projektu: Úlohou projektu je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu sú zapojení 5 pedagogickí zamestnanci.
Benefity: interaktívne digitálne pomôcky  – interaktívna tabuľa, notebook, 20 tabletov, wifi-router
BLIŽŠIE INFO

 

Naše projektové úlohy:

 

Národný projekt “Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety”

Vyhlasovateľ projektu: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Koordinátor projektu: RNDr. Igor Šafran
Termín realizácie: 2013 – 2015
Cieľ projektu: Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu sú zapojení všetci pedagogickí zamestnanci.
Benefity: interaktívne digitálne pomôcky a technológie  – interaktívna tabuľa s príslušenstvom, 2 reproduktory, 2 notebooky
BLIŽŠIE INFO

 

Projekt “„Druhý krok“ – projekt emocionálneho rozvoja detí

Vyhlasovateľ a generálny partner projektu: Fond GSK – nadácia spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorá sa rozhodla podporiť celoslovenské rozšírenie tohto projektu
Koordinátor projektu: Danica Slašťanová
Termín realizácie: školský rok 2013/2014 s následnosťou aj v ďalších školských rokoch
Cieľ projektu: Výchovno-preventívny program proti agresii a násiliu v školách.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu sú zapojení 2 pedagógovia (1 učiteľka + 1 vychovávateľka).

 

Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Vyhlasovateľ projektu: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Operačného programu “Vzdelávanie”
Koordinátor projektu: RNDr. Dana Macková
Termín realizácie: 2013 – 2015
Cieľ projektu: Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu je zapojená výchovná poradkyňa školy.
BLIŽŠIE INFO

 

Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“

Vyhlasovateľ projektu: Metodicko-pedagogické centrum v rámci Operačného programu “Vzdelávanie”
Koordinátor projektu: Danica Slašťanová
Termín realizácie: 2013 – 2015
Cieľ projektu: Prehĺbiť a zdokonaliť kompetencie pedagogických zamestnancov s dôrazom na schopnosť profesionálne využívať aktivizujúce metódy vo výchove.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu sú zapojení 3 vychovávatelia.
Benefity: interaktívne digitálne pomôcky a technológie pre  absolventov vzdelávania, interaktívna tabuľa s príslušenstvom, technická podpora projektu
BLIŽŠIE INFO

 

Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Vyhlasovateľ projektu: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania – NÚCEM
Koordinátor projektu: RNDr. Igor Šafran
Termín realizácie: 2013 – 2015
Cieľ projektu: Zapojenie žiakov do elektronického testovania, vzdelávanie učiteľov k tvorbe testovacích nástrojov.
Benefity: počítače pre žiakov
BLIŽŠIE INFO

 

Projekt “Dopraváčik”

Vyhlasovateľ: Fond zdravia mesta Košice
Autor školského projektu: Danica Slašťanová
Termín realizácie: školský rok 2013/2014
Cieľ projektu: Revitalizácia dopravného ihriska v areáli základnej školy.
Dotácia od vyhlasovateľa: 700,- €

 

Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – aktivita notebooky pre školy“

Vyhlasovateľ projektu: Metodicko-pedagogické centrum v rámci Operačného programu “Vzdelávanie”
Koordinátor projektu: RNDr. Igor Šafran
Termín realizácie: 2009 – 2013
Cieľ projektu: Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu je zapojená 1 učiteľka 1. stupňa.
Benefity: dva notebooky
BLIŽŠIE INFO

 

Premena tradičnej školy na modernú

Vyhlasovateľ projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Koordinátor projektu: Danica Slašťanová
Termín realizácie: september 2009 – september 2011
Cieľ projektu: V rámci operačného programu Vzdelávanie sme sa zapojili do projektu premeny tradičnej školy na modernú pod názvom Európska moderná škola, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelávania, implementovať inovatívne metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v nadväznosti na modernizáciu didaktických prostriedkov.
Zapojenosť pedagógov: Do projektu bolo zapojených 18 pedagogických zamestnancov.
Celkové oprávnené výdavky:  171 141,21 €

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

Hlavný riešiteľ a vyhlasovateľ projektu: Ústav informácií a prognóz školstva, Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Koordinátor projektu: RNDr. Igor Šafran
Termín realizácie: december 2009 – september 2013
Cieľ projektu: Dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Zapojenosť pedagógov: Z našej školy boli do projektu zapojení 3 vyučujúci. Jedna vyučujúca za 1. stupeň, vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a vyučujúci chémie. Škola zapojením do projektu získala pre vyučujúcich počítače, dataprojektory a notebooky.
BLIŽŠIE INFO

 

Digitálni štúrovci

Vyhlasovateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Autor školského projektu: Mgr. Martina Compľová, RNDr. Mária Javnická
Termín realizácie: december 2005 – marec 2006
Cieľ projektu: Priblížiť školu rodičom a verejnosti, poskytnúť im aktivity a služby v rámci celoživotného vzdelávania s cieľom získať a prehĺbiť počítačovú gramotnosť nezamestnaných žien – matiek našich telesne postihnutých a ostatných žiakov, ako aj zdravotne postihnutých občanov nášho sídliska.
Dotácia od vyhlasovateľa: 100 000,- Sk
BLIŽŠIE INFO

 

Celý rok na zelenej stope

Vyhlasovateľ: USS Košice s.r.o.
Autor školského projektu: Mgr. Miroslava Lešinská
Termín realizácie: školský rok 2004/2005
Cieľ projektu: Zapojiť žiakov do tvorby životného prostredia.
Dotácia od vyhlasovateľa: 20 000,- Sk
FOTO

 

O meste snov

Vyhlasovateľ: A.S.A. Košice
Autor školského projektu: Mgr. Martina Compľová
Termín realizácie: školský rok 2004/2005
Cieľ projektu: Naučiť žiakov separovať odpad – enviromentálna výchova v každodennom živote.

 

Integrácia telesne postihnutých žiakov v škole

Vyhlasovateľ: Rotary klub Košice – Distrikt 2240, Rotary club DELFT Konigsveld Holand
Autor školského projektu: RNDr. Igor Šafran
Termín realizácie: školský rok 2004/2005
Cieľ projektu: Zlepšiť materiálne podmienky pre integráciu telesne postihnutých žiakov v bežnej základnej škole.
Dotácia od vyhlasovateľa: 1 750 €
FOTO

 

Otvorená škola – Infovek

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Autor školského projektu: RNDr. Mária Javnická
Termín realizácie: v roku 2004
Cieľ projektu: Zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov školy.
Dotácia od vyhlasovateľa: 100 000,- Sk
FOTO

 

Socrates Comenius

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES.
Vyhlasovateľ: NK Socrates
Autor školského projektu: Ing. Eva Malaťáková, Mgr. Monika Andrašková
Termín realizácie projektu: september 2004 – júl 2007
(trvanie projektu – 3 roky)
Grant od vyhlasovateľa:
školský rok 2004/2005 – 5 216 €
školský rok 2005/2006 – 4 900 €
školský rok 2006/2007 – 6 000 €
BLIŽŠIE INFO
FOTO

 

Detské dopravné ihrisko

Vyhlasovateľ: Fond zdravia mesta Košice
Autor školského projektu: Mgr. Mária Ivanecká, PaedDr. Gabriela Stanayová
Termín realizácie: v roku 2003
Cieľ projektu: Vybudovať dopravné ihrisko v areáli základnej školy.
Dotácia od vyhlasovateľa: 20 000,- Sk
FOTO

 

Infovek

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Autor školského projektu: RNDr. Mária Javnická
Termín realizácie: v roku 2002
Cieľ projektu: Zabezpečiť počítačovú gramotnosť žiakov ZŠ a zabezpečiť prístup k PC miestnej komunite.
Dotácia od vyhlasovateľa: 6 PC s príslušenstvom a edukačným balíčkom
FOTO

 

Ďalšie využitie výpočtovej techniky

Vyhlasovateľ: MÚ MČ KVP Košice
Autor školského projektu: RNDr. Mária Javnická
Termín realizácie: v roku 2001
Cieľ projektu: Poskytnúť počítačovú gramotnosť všetkým absolventom ZŠ Lechkého 1 v Košiciach.
Dotácia od vyhlasovateľa: 10 000,- Sk

 

Jazykový projekt s Volksschule Werneck

Vyhlasovateľ: PK CJ pri ZŠ Lechkého 1, Košice
Autor školského projektu: Ing. Eva Malaťáková, Mgr. Lenka Kelbelová
Termín realizácie: školský rok 2000/2001
Cieľ projektu: Zdokonaliť žiakov v nemeckom jazyku. Ukázať nemeckým aj slovenským žiakom, že ľudia oboch krajín sú si rovnakí.
Dotácia od rodičovského združenia: 20 000,- Sk
FOTO

 

Integrácia telesne postihnutých žiakov

Vyhlasovateľ: DF SR Konto bariéry
Autor školského projektu: Mgr. Zuzana Majkutová
Termín realizácie: v roku 2000
Cieľ projektu: Zabezpečiť personálne a materiálne podmienky pre integráciu telesne postihnutých žiakov v základnej škole.
Dotácia od vyhlasovateľa: 50 000,- Sk